PANDUAN KOKURIKULUM

PAMPLET PANDUAN KURSUS KOKURIKULUM
Diringkaskan  dari Buku Panduan Kursus KOKURIKULUM
Universiti Teknologi MARA
(Pindaan 2011)

PENDAHULUAN

Panduan Kursus Kokurikulum Universiti Teknologi Mara (UiTM) (Pindaan 2011) ini disediakan dengan tujuan membantu para pelajar Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dan mereka yang ingin mendapatkan maklumat terkini berkenaan kursus kokurikulum.

Panduan Kursus Kokurikulum UiTM ( Pindaan 2011) ini terpakai bagi pelajar Diploma dan Ijazah Sarjana Muda mod sepenuh masa termasuk Program Usahasama UiTM di Kolej-Kolej Bersekutu.

TANGGUNGJAWAB PELAJAR

Pelajar perlu menyempurnakan tanggungjawab berikut untuk membolehkan Universiti Memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan:-
1. Memahami, menghayati mematuhi dan mengambil tindakan sewajarnya bersesuaian dengan segala yang digariskan dalam Panduan Kursus Kokurikulum UiTM ini dan Peraturan Akademik UiTM Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda (Pindaan 2011).
i.   Menyempurnakan semua keperluan kokurikulum seperti yang termaktub dalam kurikulum Program Pengajian yang ditetapkan oleh Universiti.
ii.        Membuat pendaftaran kursus kokurikulum dalam tempoh yang ditetapkan.
iii.       Menghadiri kuliah/latihan kokurikulum yang ditetapkan Universiti.

2.   Mengambil tindakan proaktif untuk mendapatkan panduan dan nasihat daripada pegawai di pusat kokurikulum/Unit Kokurikulum, Jurulatih, Pensyarah, Penasihat Akademik Pelajar, Ketua Program, staf pentadbiran dan pihak pengurusan Fakulti/Pusat/Kampus Cawangan/Kolej Bersekutu sekiranya berhadapan dengan sebarang bentuk permasalahan.

3.   Mengambil akauntabiliti sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

PENGENALAN

Kursus-kursus kokurikulum UiTM adalah kursus Universiti Berkredit telah diperkenalkan sejak tahun 1976 bertujuan menawarkan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambahan bagi melahirkan graduan bersifat holistik dan cemerlang dengan kebolehpasaran yang tinggi. Ianya juga selari dengan agenda penting dasar pembangunan pelajar berteraskan kemahiran insaniah oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT)

KOKURIKULUM IALAH KURSUS UNIVERSITI

Perenggan 1.4,1 Jadual 2, Jadual 3 dan Jadual 4 Peraturan Akademik UiTM Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda (Pindaan 2011) menjelaskan bahawa kursus kokurikulum merupakan kurikulum pengajian yang dikategorikan sebagai Kursus Universiti yang ditetapkan oleh Universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan Diploma atau Ijazah Sarjana Muda.


DEFINISI KOKURIKULUM

Kokurikulum didefinisikan sebagai kursus Universiti yang dijalankan untuk memupuk Kemahiran Insaniah pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh Universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan Diploma atau Ijazah Sarjana Muda.

KEMAHIRAN INSANIAH

Kemahiran Insaniah ialah kemahiran generik yang perlu dipupuk dalam diri pelajar iaitu;-
        i.                        Komunikasi
      ii.                        Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
    iii.                        Kerja Berpasukan
     iv.                        Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
       v.                        Keusahawanan
     vi.                        Moral dan Etika Profesional
   vii.                        Kepemimpinan

PENGURUSAN KURSUS KOKURIKULUM UiTM

i.   Pusat Kokurikulum, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UiTM bertanggungjawab dalam pengendalian kursus-kursus kokurikulum. 
ii.    Pusat Kokurikulum dibantu oleh Unit Kokurikulum Kampus Cawangan UiTM bagi pengecualian         kursus kokurikulum di semua kampus UiTM.
 iii.  Institut Perkembangan Pendidikan uiTM (IneD) dengan bantuan Pusat Kokurikulum dan Unit Kokurikulum Kampus Cawangan dipertanggungjawabkan untuk memantau pelaksanaan kokurikulum di semua Kolej Bersekutu.
     
LEMBAGA AKADEMIK KOKURIKULUM UiTM
 i. Lembaga Akademik Kokurikulum adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal                    akademik kokurikulum Universiti termasuk di Kolej Bersekutu.
 ii.   Lembaga Akademik Kokurikulum ini ditubuhkan di bawah peruntukan Akta 173 dengan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dengan punca kuasa dari Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
  iii.        Keanggotaan Lembaga Akademik Kokurikulum adalah terdiri daripada:
*    Pengarah Pembangunan Akademik Bahagian Hal Ehwal Akademik – Pengerusi
*        Pengarah Pembangunan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Ahli
*     Tiga (3) Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UiTM Kampus Cawangan – Ahli
*        Tiga (3) Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Ahli
*     Pengarah Pusat Kokurikulum Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Ahli
*     Pegawai Kokurikulum Kanan Pusat Kokurikulum Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Ahli
*     Penolong Pendaftar Kanan, Pusat Kokurikulum, Bahagiam Hal Ehwal Pelajar – Setiausaha

DASAR PELAKSANAAN KURSUS KOKURIKULUM UiTM

1.    Semua pelajar UiTM sepenuh masa bagi pengajian Diploma atau Ijazah Sarjana Muda dikehendaki mendaftar dan wajib lulus kursus kokurikulum dalam tempoh pengajian.
2. Pengecualian kredit boleh diberikan jika pelajar memenuhi kriteria dan syarat pengecualian kredit seperti yang ditetapkan oleh Universiti. Sila rujuk perenggan 20.0 di bawah.
3.  Dasar pelaksanaan kokurikulum ini terpakai bagi seluruh sistem UiTM termasuk di semua Kolej Bersekutu.
4.  Semua kursus kokurikulum yang ditawarkan akan dinilai tahap pencapaian Kemahiran Insaniah pelajar.
5.    Pencapaian Kemahiran Insaniah pelajar akan dimuatkan dalam Sijil Tamat Kokurikulum.

PELAN PENGAJIAN DAN PILIHAN KURSUS KOKURIKULUM UiTM

1.    Semua kursus kokurikulum UiTM dibahagikan mengikut Lapan Teras Kokurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Malaysia.
2.      Lapan Teras Kokurikulum berkenaan adalah seperti berikut:-
i.                    Teras Keusahawanan
ii.                  Teras Daya Usaha dan Inovasi
iii.                Teras Kesukarelawanan
iv.                 Teras Kepemimpinan
v.                   Teras Sukan
vi.                 Teras Kebudayaan
vii.               Teras Khidmat Komuniti
viii.             Teras Pengucapan Awam

3. Semua pelajar Program Diploma dan Ijazah sarjana Muda dikehendaki mendaftar dan wajib lulus kursus Badan Beruniform pada semester pertama mengikut garis panduan berikut:-
3.1  Pelajar yang memilih Kesatria Negara 1 pada semester pertama:
*    Bebas memilih mana-mana kursus kokurikulum seterusnya pada semester kedua dan ketiga, atau
*       Meneruskan kokurikulum dalam Kesatria di semester kedua sehingga semester ketiga atau
*   Meneruskan kokurikulum dalam Kesatria sebagai Komander Kesatria di semester kedua sehingga semester keenam.
3.2 Pelajar yang memilih kokurikulum Badan Beruniform Pertahanan Awam, Kadet Bomba, Badan Pertolongan Cemas, Kesatria Kembara, dan Kesatria Brass Band dikehendaki meneruskan kokurikulum yang sama pada semester kedua dan ketiga.
3.3 Pelajar yang memilih kokurikulum Badan Beruniform seperti Sukarelawan Polis(SUKSIS), PALAPES Darat, PALAPES Laut, PALAPES Udara dan Komander Kesatria dikehendaki meneruskan kokurikulum yang sama pada semester dua (2) hingga ke semester enam (6) untuk tujuan pentauliahan.


             3.4  Jadual Pelan Pengajian dan Pilihan Kursus Kokurikulum adalah seperti berikut:-SENARAI LENGKAP KURSUS KOKURIKULUM UiTM

1. Sehingga kini terdapat sebanyak 124 kursus kokurikulum berdaftar yang boleh ditawarkan kepada para pelajar pada  setiap semester yang dibahagikan mengikut Lapan Teras Kokurikulum iaitu:-

1.1  Teras Kepimpinan
Terdapat 26 kursus di bawah Teras Kepemimpinan yang ditawarkan di semester 1 hingga semester 3. Kursus-kursus ini amat menitikberatkan disiplin, kepimpinan, nilai dan etika profesional serta kerja berpasukan. Kokurikulum ini terbahagi kepada 18 kursus berbentuk Badan Beruniform (Kesatria Negara, PALAPES, dan SUKSIS) dan 8 kursus kepemimpinan umum.
           
1.2  Teras Kesukarelawanan
Teras Kesukarelawan menawarkan 9 kursus kokurikulum yang menjurus kepada Badan Beruniform yang ditawarkan di semester 1 hingga semester 3. Tumpuan adalah memupuk keberkesanan dalam berkomunikasi, kerja berpasukan, nilai dan etika profesional serta kepemimpinan.

1.3  Teras Khidmat Komuniti
Keseluruhannya terdapat 6 kursus di bawah teras ini di semester 2 dan semester 3 dalam usaha memupuk keperibadian pelajar dengan penekanan keberkesanan berkomunikasi, kerja berpasukan, nilai dan etika profesional serta kepemimpinan.

1.4  Teras Kebudayaan
Terdapat 16 kursus kokurikulum Kesenian dan Kebudayaan yang ditawarkan di semester 2 dan semester 3. Pelajar didedahkan dengan kursus-kursus seperti seni mempertahanan diri, tarian, muzik dan seni persembahan yang antaranya menitikberatkan kerja berpasukan, komunikasi dan disiplin.

1.5  Teras Sukan
Pusat Kokurikulum menyediakan sebanyak 50 kursus kokurikulum Sukan sebagai pilihan pelajar di semester 2 dan semester 3. Pelbagai jenis kursus berbentuk sukan dan kecergasan ditawarkan. Keberkesanan dalam kerja berpasukan, disiplin dan komunikasi adalah antara ciri-ciri kemahiran insaniah yang diutamakan.

1.6  Teras Keusahawanan
Terdapat 2 kursus yang ditawarkan yang memberi fokus khusus dalam bidang keusahawanan di semester 2 dan semester 3. Kursus-kursus ini juga turut menitikberatkan keberkesanan komunikasi, nilai dan etika profesional serta disiplin.

1.7  Teras Pengucapan Awam
Sebagai usaha untuk membentuk kemahiran berkomunikasi di samping kepemimpinan, nilai dan etika profesional yang berkesan di kalangan pelajar, Pusat Kokurikulum menawarkan 12 kursus untuk dipilih oleh para pelajar di semester 2 dan semester 3.

1.8  Teras Daya Usaha dan Inovasi
Terdapat 3 kursus di bawah Kesatria Brass Band yang ditawarkan dari semester 1 hingga semester 3. Kursus ini amat menitikberatkan kerja berpasukan, kepemimpinan, disiplin dan kreativiti.

2. Kesemua kursus yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum sebahagiannya adalah dengan sokongan pusat-pusat di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni seperti Pusat Sukan, Pusat Kebudayaan, Pusat Kesihatan, Pusat Kerjaya dan Kaunseling, dan Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam serta beberapa agensi luar seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Pertahanan Malaysia (KEMENTAH), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM).


3.      Senarai lengkap kursus kokurikulum adalah seperti di jadual berikut:


*         Perhatian hanya kos yang bertulisan HITAM yang ditawarkan di UiTM Cawangan Kelantan

JAM KREDIT DAN JAM TEMU
 1. Setiap kursus kokurikulum adalah dengan beratan 1 jam kredit.
 2. Setiap kali kuliah / latihan kokurikulum adalah selama 2 jam pertemuan setiap minggu untuk tempoh 14 minggu bersamaan dengan 28 jam dalam satu semester.
JADUAL GRED MENGIKUT MARKAH KURSUS KOKURIKULUM
 


KAEDAH PENILAIAN KURSUS KOKURIKULUM
 1. Penyampaian setiap kursus adalah melalui kaedah syarahan / kuliah, kerja kursus, latihan padang dan perbincangan.
 2. Penilaian kursus akan meliputi tugasan, kuiz, pembentangan, ujian dan Ujian Akhir Bertulis (untuk sebahagian kursus kokurikulum) dengan penekanan ilmu dan kemahiran insaniah. Keseluruhannya akan melibatkan penilaian berterusan dan tiada Peperiksaan Akhir dilaksanakan.
KEHADIRAN PELAJAR
 1. Pelajar diwajibkan menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran seperti mana yang ditetapkan.
 2. Surat Amaran Ketidakhadiran 1 dan 2 akan diberikan kepada pelajar yang tidak hadir kali pertama dan kali kedua tanpa alasan munsabah. Untuk ketidakhadiran kali kedua, Lembaga Tatatertib Pelajar di Fakulti akan memanggil dan memberikan nasihat serta tindakan perlu.
PELAJAR SAKIT
 1. Jika seseorang pelajar itu sakit dan / atau tidak dapat menyertai aktiviti latihan yang memerlukan pergerakan fizikal seperti aktiviti lasak dan kawad, pelajar boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada aktiviti tersebut dengan syarat mengemukakan surat pengesahan daripada Hospital Kerajaan atau Pusat Kesihatan UiTM. Walau bagaimanapun, kehadiran pelajar adalah digalakkan.
 2. Pelajar yang bercuti sakit perlu mengemukakan Sijil Cuti Sakit hari Hospital Kerajaan atau Pusat kesihatan UiTM kepada Jurulatih masing-masing.
PENGECUALIAN KURSUS KOKURIKULUM BADAN BERUNIFORM KEPADA PELAJAR KURANG UPAYA (OKU)
Mensyuarat Senat UiTM ke-152 bertarikh 25 Mac 2011 telah memutuskan Pelajar Kurang Upaya (OKU) tidak perlu menjalani kursus kokurikulum badan beruniform pada semester 1 tetapi perlu mengambil kursus kokurikulum yang lain mengikut pilihan mereka.


PERATURAN PENGECUALIAN LATIHAN KOKURIKULUM

Pekeliling Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Bil. 100- HEP (PKO. 6/5) bertarikh 15 Julai 2010 menetapkan:


 1. Aktiviti Fakulti yang boleh diberikan pengecualian hendaklah aktiviti yang terkandung dalam Kurikulum Pengajian yang diwajibkan kehadirannya.
 2. Aktiviti seperti Hari  Kecemerlangan, Majlis Suaikenal, Aktiviti Persatuan, Karnival Sukan Fakulti, Hari Keluarga, Sukaneka dan sebagainya adalah dianggap aktiviti bukan Kurikulum Pengajian Akademik dan tidak boleh diluluskan.
 3. Permohonan pengecualian latihan kokurikulum hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Pusat Kokurikulum, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan disertakan senarai nama pelajar.
 4. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh pengecualian.
 5. Sekiranya pelejar tetap hadir ke aktiviti fakulti yang tidak dapat kelulusan pengecualian daripada Pusat Kokurikulum, maka pelajar dianggap tidak hadir ke latihan kokurikulum tanpa kebenaran.
PENDAFTARAN KURSUS KOKURIKULUM
Pendaftaran kursus kokurikulum adalah secara atas talian (online) melalui gerbang i-Student Portal. Sila ikuti langkah-langkah berikut:


PINDAAN PENDAFTARAN KURSUS KOKURIKULUM
Pindaan terhadap pendaftaran kursus kokurikulum merangkumi:

 1. Pertukaran Kursus

Pelajar boleh menambah / menukar kursus secara online dengan mengikut prosedur yang ditetapkan ooleh Universiti. Proses ini boleh dibuat dalam masa 14 hari dari tarikh mula kuliah. Sila ikuti proses seperti mana rajah 1 di atas.

 1. Pengguguran Kursus

Pelajar boleh menggugurkan kursus secara online dengan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Universiti. Proses ini boleh dibuat dalam masa 28 hari dari tarikh mula kuliah. Sila ikuti proses sepertimana rajah 1 di atas.

PENGESAHAN (VALIDASI) PENDAFTARAN KURSUS KOKURIKULUM

 1. Pelajar dikehendaki membuat pengesahan pendaftaran kursus (course validation) secara online dan mencetak salinan pendaftaran kursus dalam tempoh 14 hari selepas tarikh akhir pengguguran kursus. Sekiranya pelajar tidak membuat pengesahan, pendaftaran kursus tersebut dengan sendirinya dianggap sah dan muktamad.
 2.  Bagi proses pengesahan secara online, sila ikuti langkah-langkah berikut:


PENGECUALIAN KREDIT
Pengecualian kredit ialah jumlah kredit yang dikecualikan kepada pelajar berdasarkan pencapaian kursus kokurikulum dalam satu Program Pengajian / Program IPT yang telah disempurnakan dan berstatus tamat sebelum mengikuti mana-mana program bertaraf lebih tinggi / setara di UiTM.
 1. Kriteria Permohonan Pengecualian Kredit Yang Layak Dipertimbangkan
(Pekeliling Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik Bil 16/2007 bertarikh 31 Julai 2007 adalah dirujuk)

1. Kriteria Permohonan Yang Tidak Layak Mendapat Pengecualian Kredit

        1.1 Pelajar UiTM/IPT yang telah gagal dan memasuki semula UiTM sama ada mengikuti program    yang sama atau berlainan.
        1.2  Pelajar UiTM yang bertukar Mod Pengajian dari separuh masa ke sepenuh masa.
2.     Prosedur Permohonan Pengecualian Kredit Kokurikulum
 2.1  Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang Permohonan Pengecualian Kredit yang boleh diperolehi di Pusat Kokurikulum/Unit kokurikulum/fakulti.
2.2  Permohonan pengecualian kredit hendaklah dipohon semasa pelajar berada di semester pertama pengajian.
2.3  Permohonan hendaklah dikemukakan di Pusat Kokurikulum / Unit Kokurikulum dalam tempoh 2 minggu daripada taarikh rasmi kuliah UiTM bermula.
2.4  Permohonan pengecualian kredit mestilah dikemukakan dengan perkara berikut:
             i.            Salinan Mini Transkrip/slip keputusan peperiksaan yang tertera keputusan kursus kokurikulum yang telah diambil.
             ii.            Salinan Surat Pelantikan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) bagi pemohon kategori MPP.
             iii.            Salinan Sijil Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bagi kategori pemohon PLKN.
            iv.            Surat pengesahan majikan bagi kategori pemohon Kakitangan Kerajaan / Pegawai Pendidikan / Pegawai / Anggota Polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM).
               v.            Salinan Mykad bagi kategori pemohon matang yang berumur 35 tahun dank e atas.
              vi.            Dokumen – dokumen lain sebagai sokongan yang berkaitan.
Semua salinan dokumen di atas hendaklah disahkan terlebih dahulu.
 

PEMINDAHAN KREDIT
Pelajar boleh memohon pemindahan kredit melalui 2 saluran iaitu Pemindahan Kredit antara IPT dan Pemindahan Kredit Dalaman. Pelajar dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini dari Pusat  / Unit Kokurikulum atau fasiliti masing- masing.
SIJIL TAMAT KOKURIKULUM
 1. Setiap pelajar yang telah berjaya menamatkan kursus kokurikulum akan dianugerahkan dengan Sijil Tamat Kokurikulum. Sijil ini mengandungi kursus- kursus kokurikulum yang telah diambil serta nilai gred yang diperolehi pelajar.
 2. Pelajar perlu membawa salinan keputusan peperiksaan (mengandungi ketiga- tiga kursus kokurikulum yang telah lulus) yang telah disahkan ke Pusat Kokurikulum atau Unit Kokurikulum Kampus Cawangan.